Έλεγχος εξοπλισμού κατά τη μετανηολόγηση πλοίου

8.-(1) Νέο πλοίο, το οποίο, ανεξαρτήτως σημαίας, δεν είναι νηολογημένο σε κράτος μέλος αλλά πρόκειται να νηολογηθεί στη Δημοκρατία, κατά τη μετανηολόγησή του υποβάλλεται σε επιθεώρηση από την Αρμόδια Αρχή, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η κατάσταση του εξοπλισμού του ανταποκρίνεται στα πιστοποιητικά ασφαλείας και είτε πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και φέρει το Σήμα είτε είναι ισοδύναμη, κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής, με τον εξοπλισμό που έχει λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(2) Ο εξοπλισμός αυτός αντικαθίσταται εάν δε φέρει το Σήμα ή εάν η Αρμόδια Αρχή κρίνει ότι δεν είναι ισοδύναμος.

(3) Ο εξοπλισμός που, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, θεωρείται ισοδύναμος λαμβάνει από την Αρμόδια Αρχή πιστοποιητικό που τον συνοδεύει πάντοτε και περιλαμβάνει την άδεια αυτής για την τοποθέτηση ή εγκατάσταση του εξοπλισμού επί του πλοίου καθώς και τυχόν περιορισμούς ή όρους όσον αφορά στη χρησιμοποίησή του. Ο τύπος του πιστοποιητικού καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή.

(4) Καθόσον αφορά στο ραδιοεπικοινωνιακό εξοπλισμό, η Αρμόδια Αρχή απαιτεί να μην επηρεάζει αδικαιολόγητα τις απαιτήσεις του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων.