Εξαιρέσεις λόγω τεχνικών καινοτομιών

14.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 6, σε εξαιρετικές περιπτώσεις τεχνικής καινοτομίας, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να επιτρέψει την τοποθέτηση ή εγκατάσταση σε κυπριακό και κοινοτικό πλοίο εξοπλισμού, ο οποίος δε συμμορφώνεται με τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας, εάν αποδεικνύεται με δοκιμή ή άλλο επαρκή κατά την κρίση της τρόπο ότι ο εξοπλισμός είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικός με εκείνον που υπέστη επιτυχώς τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας. Καθόσον αφορά στο ραδιοεπικοινωνιακό εξοπλισμό, η Αρμόδια Αρχή απαιτεί να μην επηρεάζει αδικαιολόγητα τις απαιτήσεις του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων.

(2) Οι εν λόγω διαδικασίες δοκιμών δεν πρέπει με κανένα τρόπο να διακρίνουν μεταξύ εξοπλισμού που κατασκευάζεται στη Δημοκρατία και εξοπλισμού που κατασκευάζεται σε άλλα κράτη μέλη.

(3) Στον εξοπλισμό που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος άρθρου χορηγείται από την Αρμόδια Αρχή πιστοποιητικό, το οποίο το συνοδεύει πάντοτε και περιέχει την άδεια αυτής για την τοποθέτηση του εξοπλισμού αυτού επί του πλοίου και τυχόν περιορισμούς ή διατάξεις σχετικά με τη χρήση αυτού. Ο τύπος του πιστοποιητικού καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή.

(4) Όταν η Αρμόδια Αρχή ή οποιαδήποτε άλλη καθ' ύλην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά ή την τοποθέτηση επί κυπριακού και κοινοτικού πλοίου εξοπλισμού που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή ανακοινώνει αμέσως στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη τα στοιχεία της άδειας αυτής μαζί με τις εκθέσεις όλων των δοκιμών, αξιολογήσεων και διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας.

(5) Όταν ένα πλοίο που φέρει εξοπλισμό που εμπίπτει στο εδάφιο (1) μετανηολογείται στη Δημοκρατία από νηολόγιο κράτους μέλους, τότε η Αρμόδια Αρχή μπορεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δοκιμών και πρακτικών επιδείξεων, για να εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικός με εκείνον που υπέστη επιτυχώς τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας.