Καθήκοντα των διαχειριστών δικτύων διανομής

22.-(1) Κάθε διαχειριστής δικτύου διανομής λειτουργεί, συντηρεί και αναπτύσσει κάτω από οικονομικά αποδεκτές συνθήκες ένα ασφαλές, αξιόπιστο και αποτελεσματικό δίκτυο, λαμβάνοντας τη δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον.

(2) Σε κάθε περίπτωση, ο διαχειριστής δικτύου διανομής αποφεύγει κάθε διάκριση μεταξύ χρηστών ή κατηγοριών χρηστών του δικτύου, ιδιαίτερα υπέρ των συνδεδεμένων μ’ αυτόν επιχειρήσεων.

(3) Κάθε διαχειριστής δικτύου διανομής παρέχει σε κάθε άλλο διαχειριστή δικτύου διανομής ή/και σε άλλο διαχειριστή δικτύου αποθήκευσης ή/και σε άλλο διαχειριστή δικτύου υγροποιημένου φυσικού αερίου επαρκείς πληροφορίες, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η μεταφορά και αποθήκευση του φυσικού αερίου διενεργείται κατά τρόπο συμβατό με την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του διασυνδεδεμένου δικτύου.

(4) Ο διαχειριστής δικτύου διανομής παρέχει στους χρήστες του δικτύου τις πληροφορίες που χρειάζονται για αποτελεσματική πρόσβαση στο δίκτυο.

(5) Οι διαχειριστές δικτύου διανομής θεσπίζουν κανόνες για την

εξισορρόπηση του δικτύου φυσικού αερίου, οι οποίοι είναι αντικειμενικοί διαφανείς και αμερόληπτοι.

(6) Οι διατιμήσεις, οι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους των διαχειριστών δικτύου διανομής καταρτίζονται με αμερόληπτο τρόπο, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις ισχύουσες στην αγορά τιμές, και εγκρίνονται από την PAEK πριν από τη δημοσίευση τους και θέση τους σε ισχύ.