Διασφάλιση παροχής επιλεγόντων πελατών με απευθείας αγωγό

33.-(1) Η ΡΑΕΚ λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε -

(α) Οι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία επιχειρήσεις φυσικού αερίου, να μπορούν να εφοδιάζουν με απευθείας αγωγό τους επιλέγοντες πελάτες.

(β) κάθε επιλέγων πελάτης εντός της Δημοκρατίας, να μπορεί να εφοδιάζεται από επιχειρήσεις φυσικού αερίου με απευθείας αγωγό.

(2) Όταν η κατασκευή ή εκμετάλλευση απευθείας αγωγών απαιτεί άδεια, όπως ειδική άδεια, συναίνεση, εκχώρηση, συγκατάθεση ή έγκριση, η ΡΑΕΚ καθορίζει τα κριτήρια για τη χορήγηση αδειών κατασκευής ή εκμετάλλευσης απευθείας αγωγών στο έδαφός τους και τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα.

(3) Η ΡΑΕΚ δύναται να θέτει ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας κατασκευής απευθείας αγωγού, είτε την απαγόρευση πρόσβασης στα δίκτυα σύμφωνα με το άρθρο 30, είτε την κίνηση διαδικασίας επίλυσης διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 34.