Διασφάλιση παροχής επιλεγόντων πελατών με απευθείας γραμμές

35.-(1) Η ΡΑΕΚ λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε -

(α) Οι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία επιχειρήσεις φυσικού αερίου, να μπορούν να εφοδιάζουν με απευθείας γραμμή τους επιλέγοντες πελάτες.

(β) κάθε επιλέγων πελάτης εντός της Δημοκρατίας, να μπορεί να εφοδιάζεται από επιχειρήσεις φυσικού αερίου με απευθείας αγωγό.

(2) Η ΡΑΕΚ καθορίζει τα κριτήρια για τη χορήγηση αδειών κατασκευής ή εκμετάλλευσης απευθείας γραμμών στο έδαφος της Δημοκρατίας και τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα.

(3) Η ΡΑΕΚ δύναται να θέτει ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας κατασκευής απευθείας γραμμής, είτε την άρνηση πρόσβασης στο σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 32, είτε την κίνηση διαδικασίας επίλυσης διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 40(1) και (11).