Αίτηση για χορήγηση άδειας

9. Οποιαδήποτε αίτηση για χορήγηση άδειας δυνάμει του άρθρου 8, υποβάλλεται στη ΡΑΕΚ σύμφωνα με τρόπο που καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 43(2)(α) και συνοδεύεται από τέτοιες πληροφορίες, που δυνατό να καθορίζουν οι προαναφερόμενοι Κανονισμοί και από τέλη που καθορίζονται σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμούς που αφορούν τα τέλη και εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 43(2)(θ).