Αίτηση για χορήγηση άδειας

9. Οποιαδήποτε αίτηση για χορήγηση άδειας δυνάμει του άρθρου 8, υποβάλλεται στη ΡΑΕΚ σύμφωνα με τρόπο που καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 43(2)(α) και συνοδεύεται από τέτοιες πληροφορίες και από τέλη, που δυνατό να καθορίζουν οι προαναφερόμενοι Κανονισμοί.