Πρόσβαση στο δίκτυο

28.-(1) Η υλοποίηση του συστήματος πρόσβασης τρίτων στο δίκτυο μεταφοράς και διανομής και στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου, διασφαλίζεται βάσει δημοσιευμένων διατιμήσεων, οι οποίες ισχύουν για όλους τους επιλέγοντες πελάτες και εφαρμόζονται αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών του δικτύου.

(2) Οι εν λόγω διατιμήσεις πρέπει να εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ, πριν από την έναρξη ισχύος τους.

(3) Ο διαχειριστής δικτύου μεταφοράς έχει πρόσβαση, εάν παρίσταται ανάγκη και προς το σκοπό της διεκπεραίωσης των αρμοδιοτήτων του, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με την διασυνοριακή μεταφορά, στο δίκτυο άλλων διαχειριστών δικτύου μεταφοράς, βάση των ιδίων όρων και αρχών, όπως ορίζονται στο εδάφιο (1).