Μέτρα αποφυγής έλλειψης ισορροπίας με το άνοιγμα της αγοράς

32. Προκειμένου να αποφευχθεί η έλλειψη ισορροπίας από το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου, επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια φυσικού αερίου με επιλέγοντα πελάτη στο δίκτυο άλλου κράτους μέλους, εάν ο πελάτης αυτός θεωρείται επιλέγων και στα δύο εμπλεκόμενα δίκτυα.