Ανεξαρτησία διαχειριστών δικτύου μεταφοράς

18.-(1) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δικτύου μεταφοράς αποτελεί μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης πρέπει να είναι ανεξάρτητος τουλάχιστον από άποψη νομικής μορφής, οργάνωσης και λήψης αποφάσεων, από άλλες δραστηριότητες που δεν συνδέονται με τη μεταφορά, χωρίς να απαιτείται διαχωρισμός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιακών στοιχείων του δικτύου μεταφοράς από την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση.

(2) Για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του διαχειριστή δικτύου μεταφοράς, εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια, η συμμόρφωση προς τα οποία ελέγχεται από τη ΡΑΕΚ -

(α) Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του δικτύου μεταφοράς, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε διαρθρωτικές δομές της ολοκληρωμένης επιχείρησης φυσικού αερίου, που είναι υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για την καθημερινή εκτέλεση των δραστηριοτήτων παραγωγής, διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου,

(β) λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα, των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διοίκηση της επιχείρησης εκμετάλλευσης του δικτύου μεταφοράς, λαμβάνονται υπόψη κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ικανότητά τους να δρουν ανεξάρτητα,

(γ) ο διαχειριστής δικτύου μεταφοράς διαθέτει αποτελεσματικές εξουσίες λήψης σχετικών αποφάσεων, ανεξάρτητα από την ολοκληρωμένη επιχείρηση αερίου, όσον αφορά τους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του δικτύου:

Νοείται ότι, η ύπαρξη κατάλληλων συντονιστικών μηχανισμών, που εξασφαλίζουν ότι προστατεύονται τα οικονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα εποπτείας της διαχείρισης, τα οποία έχει η μητρική εταιρεία όσον αφορά την απόδοση των πόρων θυγατρικής της εταιρείας δεν δύναται να εμποδίζεται από τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο (γ):

Νοείται περαιτέρω ότι, μητρική επιχείρηση δύναται να εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης, ή ισοδύναμο μέσο του διαχειριστή δικτύου μεταφοράς και να θέτει συνολικά όρια για τα επίπεδα χρέωσης της θυγατρικής της εταιρείας, αλλά δεν δύναται να δίνει εντολές σχετικά με την καθημερινή λειτουργία ή τις επιμέρους αποφάσεις σχετικά με την κατασκευή ή την αναβάθμιση των γραμμών μεταφοράς, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους όρους του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε ισοδύναμου μέσου,

(δ) ο διαχειριστής δικτύου μεταφοράς-

(ι) καταρτίζει πρόγραμμα συμμόρφωσης στο οποίο -

(ια) αναφέρει τα μέτρα, που λαμβάνονται προκειμένου να αποκλείεται οποιαδήποτε μεροληπτική συμπεριφορά, και διασφαλίζει την δέουσα παρακολούθηση της τήρησης του προγράμματος, και

(ιβ) περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις των εργαζομένων προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος. και

(ιι) υποβάλλει στη PAEK ετήσια έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα συμμόρφωσης που έχουν ληφθεί, η οποία και δημοσιεύεται.