Διορισμός διαχειριστών δικτύου διανομής

21. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει ή ζητά από τις επιχειρήσεις που είναι ιδιοκτήτριες των δικτύων διανομής να ορίζουν, για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ένα ή περισσότερους διαχειριστές δικτύου διανομής.