Διορισμός και καθήκοντα του διαχειριστή δικτύου μεταφοράς ή/και αποθήκευσης ή/και εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου

16.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25, το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει ή απαιτεί από τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στην ιδιοκτησία τους εγκαταστάσεις μεταφοράς, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου, να ορίζουν, για χρονική περίοδο που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη της απόδοσης και της οικονομικής ισορροπίας, ένα ή περισσότερους διαχειριστές δικτύου μεταφοράς ή/και αποθήκευσης ή/και εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου, που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία, διασφάλιση της συντήρησης και την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων μεταφοράς, αποθήκευσης και των εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου.

(2) Κάθε διαχειριστής δικτύου μεταφοράς ή/και αποθήκευσης ή/και εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου -

(α) Εκμεταλλεύεται, συντηρεί και αναπτύσσει, υπό οικονομικά αποδεκτές συνθήκες, ασφαλείς, αξιόπιστες και αποτελεσματικές εγκαταστάσεις μεταφοράς, αποθήκευσης ή/και εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου, λαμβάνοντας τη δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον,

(β) δεν μεροληπτεί μεταξύ των χρηστών του δικτύου ή των κατηγοριών χρηστών του δικτύου, κυρίως υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων,

(γ) παρέχει σε κάθε άλλο διαχειριστή δικτύου μεταφοράς, σε κάθε άλλο διαχειριστή δικτύου αποθήκευσης, σε κάθε άλλο διαχειριστή δικτύου υγροποιημένου φυσικού αερίου ή/και σε κάθε άλλο διαχειριστή δικτύου διανομής, επαρκείς πληροφορίες, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι, η μεταφορά και η αποθήκευση φυσικού αερίου δύνανται να πραγματοποιούνται κατά τρόπο συμβατό με την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του διασυνδεδεμένου δικτύου, και

(δ) παρέχει στους χρήστες του δικτύου τις πληροφορίες που χρειάζονται για αποτελεσματική πρόσβαση στο δίκτυο.

(3) Οι διαχειριστές δικτύου μεταφοράς θεσπίζουν κανόνες για την εξισορρόπηση του δικτύου φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη χρέωση των χρηστών του δικτύου τους σε περίπτωση έλλειψης ενεργειακής ισορροπίας, οι οποίοι είναι αντικειμενικοί, διαφανείς και αμερόληπτοι.

(4) Οι διατιμήσεις, οι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους των διαχειριστών δικτύου μεταφοράς καταρτίζονται με αμερόληπτο τρόπο, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις ισχύουσες στην αγορά τιμές, και εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ πριν από τη δημοσίευσή τους και θέση τους σε ισχύ.