Λήψη μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο

28.-(1) Απαγορεύεται η εξαγωγή από τη Δημοκρατία επικίνδυνων προϊόντων για τα οποία έχει ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 13 της Οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, εκτός εάν η απόφαση προβλέπει διαφορετικά.

(2) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της απόφασης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), σε διάστημα μικρότερο των 20 ημερών, εκτός εάν στην απόφαση αυτή προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

(3) Η αρμόδια αρχή παρέχει, εντός ενός μηνός, τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να διατυπώσουν τις απόψεις τους και ενημερώνει ανάλογα την Επιτροπή για την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην απόφαση.