Ίδρυση Συμβουλευτικής Επιτροπής

6.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

(α) τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή εκπρόσωπό του, ο οποίος ενεργεί ως Πρόεδρος της Επιτροπής·

(β) τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπό του·

(γ) τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών ή εκπρόσωπό του·

(δ) τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του·

(ε) τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του·

(στ) τον Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης ή εκπρόσωπό του· και

(ζ) τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων ή εκπρόσωπό του.

(2) Όλες οι αιτήσεις απευθύνονται στον Υπουργό, ο οποίος ζητά τη σύγκληση της Συμβουλευτικής Επιτροπής με γραπτή ειδοποίησή του προς τον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10.