Παροχή δικαιωμάτων στους αδειούχους

14.-(1) Η άδεια αναζήτησης υδρογονανθράκων χορηγεί στον αδειούχο δικαιώματα αναζήτησης στην περιοχή της άδειας που χορηγήθηκε, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της χορηγηθείσας άδειας.

(2) Η άδεια έρευνας υδρογονανθράκων χορηγεί στον αδειούχο αποκλειστικά δικαιώματα διεξαγωγής έρευνας υδρογονανθράκων στην περιοχή της άδειας που χορηγήθηκε, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της χορηγηθείσας άδειας και, στην περίπτωση ανακάλυψης οικονομικά εκμεταλλεύσιμων υδρογονανθράκων, το δικαίωμα χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης σχετιζόμενη με τέτοια ανακάλυψη, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(3) Η άδεια εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων χορηγεί στον αδειούχο αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης υδρογοναν-θράκων στην περιοχή της άδειας που χορηγήθηκε, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της χορηγηθείσας άδειας.