Όροι και προϋποθέσεις για χορήγηση των αδειών

13.-(1) Οι άδειες δύνανται να χορηγούνται με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις που να διασφαλίζουν:

(α) την ορθή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που επιτρέπει η άδεια·

(β) την καταβολή εισφοράς σε χρήμα ή σε υδρογονάνθρακες·

(γ) την εθνική ασφάλεια·

(δ) τη δημόσια ασφάλεια·

(ε) τη δημόσια υγεία·

(στ) την ασφάλεια των μεταφορών·

(ζ) την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 11 και τους όρους που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(η) την προστασία των βιολογικών και ορυκτών πόρων, καθώς και των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία·

(θ) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων·

(ι) την προγραμματισμένη διαχείριση των πόρων σε υδρογονάνθρακες, όπως ιδίως ο ρυθμός εξάντλησης των υδρογονανθράκων ή η βέλτιστη απόληψή τους·

(ια) την ανάγκη διασφάλισης εσόδων προς τη Δημοκρατία·

(ιβ) ότι οι αδειούχοι διατηρούν επαρκείς ικανότητες, ώστε να ανταποκρίνονται στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων.

(2) Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών εφαρμόζονται κατά τρόπο που να μην εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των αιτητών.

(3) Οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις που αφορούν στην άσκηση ή στην παύση της δραστηριότητας, οι οποίες εφαρμόζονται σε κάθε τύπο άδειας δυνάμει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους φορείς.