Κριτήρια για αξιολόγηση των αιτήσεων

12.-(1) Τα κριτήρια, βάσει των οποίων αξιολογούνται οι αιτήσεις, καταρτίζονται και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την έναρξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων. Εάν τα κριτήρια έχουν δημοσιευτεί πρώτα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να περιορίζεται σε μνεία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε μεταβολή ως προς τα κριτήρια δημοσιεύεται καθ’ ολοκληρία τόσο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όσο και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κριτήρια αυτά μπορεί να αφορούν:

(α) την εθνική ασφάλεια ή το δημόσιο συμφέρον·

(β) την τεχνική και οικονομική δυνατότητα του αιτητή·

(γ) τους τρόπους με τους οποίους ο αιτητής προτίθεται να φέρει σε πέρας τις δραστηριότητες που καθορίζονται στην άδεια·

(δ) σε περίπτωση που η άδεια προσφέρεται έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, τα οικονομικά ανταλλάγματα που προσφέρει ο αιτητής προκειμένου να αποκτήσει την άδεια·

(ε) την τυχόν έλλειψη αποτελεσματικότητας και υπευθυνότητας που τυχόν επέδειξε ο αιτητής στα πλαίσια προηγούμενης άδειας.

(2) Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι αιτητές που αξιολογούνται με τα κριτήρια του εδαφίου (1) κριθούν ισάξιοι, τότε το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να υιοθετήσει πρόσθετα σχετικά κριτήρια για να μπορέσει να επιλέξει σε ποιο φορέα θα χορηγήσει την άδεια. Τα πρόσθετα αυτά κριτήρια δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3) του άρθρου 4, το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να εφαρμόζει τα πιο πάνω κριτήρια κατά τρόπο που να μην εισάγει διακρίσεις μεταξύ των αιτητών.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εισάγει διακρίσεις μεταξύ των αιτητών.

(5) Όταν μια αίτηση απορριφθεί τότε ο λόγος της απόρριψης κοινοποιείται στον αιτητή.