Ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και το περιβάλλον

12Α.-(1)  Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη λήψη της απόφασής του για τη χορήγηση ή τη μεταβίβαση άδειας λαμβάνει υπόψη την ικανότητα του αιτητή να πληροί τις απαιτήσεις για εργασίες στο πλαίσιο της άδειας, όπως απαιτείται από το δίκαιο της ένωσης, ιδίως την Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12 Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), κατά την αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής δυνατότητας του αιτητή, το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει δεόντως υπόψη τα ακόλουθα:

(i) Τον κίνδυνο, την επικινδυνότητα και τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες που σχετίζονται με τις περιοχές που διατίθενται για την άσκηση δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του κόστους της υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9 των περί της Θαλάσσιας Στρατηγικής Νόμων του 2011 και 2014·

(ii) το συγκεκριμένο στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι δραστηριότητες υδρογονανθράκων·

(iii) τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες του αιτητή, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε χρηματοοικονομικής ασφάλειας για την κάλυψη των ευθυνών που ενδέχεται να προκύψουν από τις εν λόγω δραστηριότητες υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για ενδεχόμενες οικονομικές ζημιές με βάση την ισχύουσα εθνική νομοθεσία·

(iv) τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του αιτητή όσον αφορά την ασφάλεια και το περιβάλλον, μεταξύ άλλων, όσον αφορά σοβαρά ατυχήματα:

Νοείται ότι, όταν εκτιμούνται οι τεχνικές και χρηματοοικονομικές ικανότητες του αιτητή δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε περιβαλλοντικά ευαίσθητο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, ιδίως στα οικοσυστήματα που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο μετριασμού της αλλαγής του κλίματος και προσαρμογής σε αυτή, όπως είναι τα αλατούχα έλη και τα υποθαλάσσια λιβάδια, καθώς επίσης και στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, όπως είναι οι ειδικές ζώνες διατήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 έως 2012, οι ζώνες ειδικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμους του 2003 έως 2014 και οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές που έχουν συμφωνηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη Δημοκρατία στο πλαίσιο οποιωνδήποτε διεθνών ή περιφερειακών συμφωνιών, στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η Δημοκρατία.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο χορηγεί άδεια μόνο στην περίπτωση που θεωρεί επαρκείς τις αποδείξεις που προσκομίζει ο αιτητής, ότι έχει λάβει ή θα λάβει κατάλληλα μέτρα, επί τη βάσει ρυθμίσεων που θα αποφασιστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο, προκειμένου να καλυφθούν ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν από τις υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτά τα μέτρα τίθενται σε ισχύ και ενεργοποιούνται κατά την έναρξη των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο ζητά από τους αιτητές να αποδείξουν, με τον κατάλληλο τρόπο, τις τεχνικές και οικονομικές τους ικανότητες και να παράσχουν οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία αναφορικά με την περιοχή που καλύπτεται από την άδεια και το συγκεκριμένο στάδιο υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου, για τους σκοπούς του εδαφίου (1):

Νοείται περαιτέρω ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο εκτιμά την επάρκεια των μέτρων, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο οι αιτητές διαθέτουν επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους για την άμεση έναρξη και την απρόσκοπτη συνέχιση όλων των δράσεων, οι οποίες είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και την επακόλουθη αποκατάσταση.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει μέτρα που διευκολύνουν την ανάπτυξη βιώσιμων χρηματοοικονομικών μέσων και άλλων διευθετήσεων που βοηθούν τους αιτητές να αποδείξουν την χρηματοοικονομική τους ικανότητα για τους σκοπούς εδαφίου (1).

(5) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ζητά τη γνώμη του Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.