Κυριότητα των υδρογονανθράκων

3.-(1) Η κυριότητα των υδρογονανθράκων οπουδήποτε βρίσκονται στην Κύπρο, περιλαμβανομένων των Χωρικών Υδάτων, της Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Δημοκρατίας, ανήκει και θεωρείται ότι πάντοτε ανήκε στη Δημοκρατία.

(2) Τα δικαιώματα στην κυριότητα των υδρογονανθράκων που βρίσκονται στη ζώνη θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Δημοκρατίας όπως καθορίστηκε στον περί Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης Νόμο, θα ασκούνται σε συνάρτηση με τα δικαιώματα στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα όπως καθορίζονται στη Σύμβαση.