Κυριότητα των υδρογονανθράκων

3.-(1) Η κυριότητα των υδρογονανθράκων οπουδήποτε βρίσκονται στην Κύπρο, περιλαμβανομένων των Χωρικών Υδάτων, της Υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Δημοκρατίας, ανήκει και θεωρείται ότι πάντοτε ανήκε στη Δημοκρατία.

(2) Τα δικαιώματα στην κυριότητα των υδρογονανθράκων που βρίσκονται στις ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Δημοκρατίας, θα ασκούνται σε συνάρτηση με τα δικαιώματα στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και στην Υφαλοκρηπίδα, όπως καθορίζονται στους περί Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας Νόμους του 2004 και του 2014.