Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

11-(1). Ο φορέας, ο οποίος υποβάλλει αίτηση για εξασφάλιση άδειας έρευνας υδρογονανθράκων, οφείλει να συμπεριλαμβάνει στην αίτησή του σύντομο σημείωμα που να περιγράφει τις δραστηριότητες έρευνας υδρογονανθράκων και τις τυχόν επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους.

(2)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), φορέας ο οποίος υποβάλλει αίτηση για εξασφάλιση άδειας εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου.

(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, οι αιτήσεις, εκθέσεις και άλλα έγγραφα των οποίων η υποβολή προβλέπεται στον εν λόγω Νόμο, υποβάλλονται, όταν αφορούν σε έργα που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, στον Υπουργό, ο οποίος τα διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στην πολεοδομική ή περιβαλλοντική αρχή, ανάλογα με την περίπτωση.