Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

11- (α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), φορέας ο οποίος κατέχει άδεια έρευνας και/ή εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου.

(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, οι αιτήσεις, εκθέσεις και άλλα έγγραφα των οποίων η υποβολή προβλέπεται στον εν λόγω Νόμο, υποβάλλονται, όταν αφορούν σε έργα που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, στον Υπουργό, ο οποίος τα διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στην πολεοδομική ή περιβαλλοντική αρχή, ανάλογα με την περίπτωση.