Κρατική συμμετοχή σε δραστηριό-τητες αναζήτησης, έρευνας και εκμε-τάλλευσης υδρο-γονανθράκων

16.-(1) Η διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας σε δραστηριότητες αναζήτησης, έρευνας ή/και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων δύναται να αναληφθεί από την ίδια τη Δημοκρατία ή από νομικό πρόσωπο που δύναται να καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο.

(1Α) Σε περίπτωση που η διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας σε δραστηριότητες αναζήτησης, έρευνας ή/και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων αναλαμβάνεται από νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (1), το εν λόγω  νομικό πρόσωπο διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο απαρτιζόμενο από ένα εκτελεστικό μέλος και έξι μη εκτελεστικά μέλη:

Νοείται ότι τα προσόντα και τα κριτήρια διορισμού του εκτελεστικού μέλους καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με κανονισμούς οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση.

(2) Οι προϋποθέσεις καταβολής των εισφορών που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 13, καθώς και κάθε απαίτηση συμμετοχής της Δημοκρατίας, καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι διατηρείται η ανεξαρτησία διαχείρισης των φορέων.

(3) Όταν η χορήγηση αδειών εξαρτάται από τη συμμετοχή της Δημοκρατίας στις δραστηριότητες και όταν έχει συσταθεί νομικό πρόσωπο μόνο για το σκοπό της διαχείρισης των συμμετοχών αυτών ή όταν η ίδια η Δημοκρατία διαχειρίζεται τη συμμετοχή, το νομικό πρόσωπο ή η Δημοκρατία δεν μπορεί να εμποδιστεί να αναλάβει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την εν λόγω συμμετοχή, νοουμένου ότι:

(α) δε θα διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία ούτε θα ασκεί δικαίωμα ψήφου για αποφάσεις που έχουν σχέση με πηγές προμηθειών του φορέα·

(β) δε θα ασκεί σε συνδυασμό με οποιουσδήποτε δημόσιους φορείς το δικαίωμα ψήφου της πλειοψηφίας· και

(γ) η ψήφος του θα βασίζεται αποκλειστικά σε αρχές διαφανείς και αντικειμενικές, που να μην εισάγουν διακρίσεις και δε θα εμποδίζει όπως οι σχετικές διοικητικές αποφάσεις του φορέα βασίζονται σε συνήθεις εμπορικές αρχές.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), το νομικό πρόσωπο ή η Δημοκρατία δύναται να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε απόφαση του φορέα, η οποία δεν τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, όσον αφορά την εξάντληση των αποθεμάτων και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, η δυνατότητα αντίθεσης σε μια απόφαση πρέπει να ασκείται χωρίς διακρίσεις, ιδίως όσον αφορά τις αποφάσεις για επενδύσεις και τις πηγές εφοδιασμού των αδειούχων, εκτός εάν αυτές παραβιάζουν την εθνική νομοθεσία ή τη διεθνή νομιμότητα.

(5) Στην περίπτωση που η διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας στις δραστηριότητες γίνεται από νομικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει επίσης άδειες, τότε πρέπει:

(α) το νομικό πρόσωπο να τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς για τον εμπορικό του ρόλο και το ρόλο του ως διαχειριστή της συμμετοχής της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι οι λογαριασμοί που τηρεί το νομικό πρόσωπο ελέγχονται από τη Γενική Ελέγκτρια:

Νοείται περαιτέρω ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός του νομικού προσώπου σε σχέση με κάθε οικονομικό έτος όπως και οποιοσδήποτε άλλος συμπληρωματικός προϋπολογισμός αυτού κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για σκοπούς ενημέρωσης· και

(β) να μην υπάρχει ροή πληροφοριών από το τμήμα του νομικού προσώπου που διαχειρίζεται τη συμμετοχή της Δημοκρατίας προς το τμήμα του νομικού προσώπου που κατέχει άδεια.

(6) Όταν το τμήμα του νομικού προσώπου που διαχειρίζεται τη συμμετοχή της Δημοκρατίας έχει ως σύμβουλο το τμήμα του νομικού προσώπου που κατέχει άδεια, δύναται το πρώτο να παρέχει στο δεύτερο τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως συμβούλου. Οι αδειούχοι, στους οποίους αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες, ενημερώνονται εκ των προτέρων για το περιεχόμενο τους, έτσι ώστε να διαθέτουν επαρκή προθεσμία για να εγείρουν αντιρρήσεις, οι οποίες υποβάλλονται στον Υπουργό και αυτός αποφασίζει επί του θέματος αφού ακούσει τις απόψεις και των δύο μερών.