Διενέργεια ανακρίσεων

7. Οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα όσον αφορά τη διενέργεια ανακρίσεων, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών και σε σχέση με το αδίκημα που προβλέπεται στο άρθρο 5.