Εξουσία για συμβιβασμό αδικημάτων

6. Η εξουσία που παρέχεται στο Διευθυντή για συμβιβασμό αδικημάτων δυνάμει του άρθρου 88 του Τελωνειακού Κώδικα, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών και σε σχέση με το αδίκημα που προβλέπεται στο άρθρο 5.