Παράλειψη δήλωσης

5.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να δηλώσει σε αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων το μεταφερόμενο ποσό ρευστών διαθεσίμων ή χρυσό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου ή προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

(2) Σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης ή αναληθούς, ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης σύμφωνα με το εδάφιο (1), ολόκληρο το ποσό των ρευστών διαθεσίμων είναι δυνατό να παρακρατηθεί ή να κατασχεθεί ως υποκείμενο εις δήμευση, δυνάμει των διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο Διευθυντής.