Δήλωση ρευστών διαθεσίμων

4. Κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή άλλο κράτος μέλος ή εξέρχεται από αυτή προς τρίτη χώρα ή άλλο κράτος μέλος και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα ή χρυσό αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, υποχρεούται να δηλώνει γραπτώς το ποσό αυτό ή το χρυσό σε αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων κατά την είσοδό του ή την έξοδό του.