Ανάκληση άδειας υποστατικού

43.(1) Η Αρχή δύναται να ανακαλέσει άδεια υποστατικού, σε περίπτωση που -

(α) ο κάτοχος άδειας υποστατικού παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της άδειάς του μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την αναστολή της άδειάς του σύμφωνα με το άρθρο 44·

(β) καταδικασθεί σε σχετικό αδίκημα ο κάτοχος άδειας υποστατικού, ή οποιοσδήποτε κάτοχος σημαντικού συμφέροντος ή αξιωματούχος εταιρείας που κατέχει άδεια υποστατικού ή οποιοδήποτε πρόσωπο, ορισμένο σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 36∙

(γ) η άδεια υποστατικού εξασφαλίσθηκε με ψευδή, ανυπόστατο ή παραπλανητικό ισχυρισμό, ή άλλο αντικανονικό τρόπο·

(δ) η άδεια του αποδέκτη Κλάσης Α, ανακλήθηκε· ή

(ε) κρίνει ότι η ανάκληση είναι αναγκαία και εύλογη για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

(2) Η ανάκληση ή η λήξη της ισχύος της άδειας υποστατικού, δεν επηρεάζει οποιαδήποτε υποχρέωση του κατόχου της άδειας για οτιδήποτε προέκυψε πριν από την ανάκληση ή λήξη της.