Αδίκημα και ποινή

50. Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 47, 48 και 49 είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.