Διάρκεια θητείας της Αρχής

5. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Αρχής είναι τριετής και δυνατό να ανανεώνεται για δεύτερη συνεχόμενη τριετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.