Προϋποθέσεις έκδοσης ή ανανέωσης άδειας υποστατικού

37.(1) Η Αρχή δεν εκδίδει ή ανανεώνει άδεια υποστατικού, για την οποία υποβλήθηκε αίτηση, εκτός αν είναι ευλόγως ικανοποιημένη ότι-

(α) η κύρια δραστηριότητα στο αδειούχο υποστατικό είναι η παροχή υπηρεσιών στοιχήματος από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό και ότι σε αυτό διεξάγονται μόνο εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες σύμφωνα με την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α και οποιοδήποτε άλλο είδος αδειοδοτημένου στοιχήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου∙

(β) το υποστατικό είναι ανεξάρτητο, δεν έχει άμεση πρόσβαση με οποιοδήποτε άλλο κατάστημα, γραφείο ή υποστατικό, εκτός από τα γραφεία διοίκησης του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α·

(γ) το υπεύθυνο πρόσωπο ή τα υπεύθυνα πρόσωπα που ορίζονται, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 36, δεν έχουν καταδικασθεί σε σχετικό αδίκημα∙

(δ) το υποστατικό πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς∙

(ε) ο αιτητής και οποιοδήποτε άλλο εργοδοτούμενο στο υποστατικό πρόσωπο, ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς∙ και

(στ) η περιοχή όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο υποστατικό κρίνεται κατάλληλη σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται σε κανονισμούς που εκδίδονται από την Αρχή.

(2) Για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, η Αρχή δύναται να λάβει υπόψη παραστάσεις που γίνονται από οποιοδήποτε πρόσωπο.