Παροχή υπηρεσιών στοιχήματος χωρίς άδεια υποστατικού ή για παράνομο στοίχημα

77.(1) Όποιος λειτουργεί υποστατικό για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος, χωρίς να είναι κάτοχος άδειας υποστατικού ή κατά παράβαση οποιωνδήποτε όρων της άδειας αυτής, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή πρόσωπο που λειτουργεί αδειούχο υποστατικό για διεξαγωγή στοιχήματος κατά παράβαση των άρθρων 78, 79, 81, 82 και 83, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Το δικαστήριο κατά την επιβολή ποινής σύμφωνα με το παρόν άρθρο δύναται επιπρόσθετα να διατάξει το κλείσιμο του υποστατικού μέχρι να εξασφαλιστεί η σχετική άδεια ή μέχρι να αρθεί η διεξαγωγή του παράνομου στοιχήματος, ανάλογα με την περίπτωση.