Ετήσιοι λογαριασμοί

68.(1) Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β υποχρεούται να υποβάλλει στην Αρχή, το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, ετήσιους λογαριασμούς για το προηγούμενο έτος, ελεγμένους από εγκεκριμένο λογιστή οι οποίοι έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι λογαριασμοί περιλαμβάνουν -

(α) το σύνολο των ποσών που έχουν ήδη πληρωθεί στον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, σε σχέση με στοιχήματα που διεξήχθησαν κατά το εξεταζόμενο έτος.

(β) το σύνολο των ποσών που καταβλήθηκαν από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, ως κέρδη σε παίκτες, κατά το εξεταζόμενο έτος, ανεξάρτητα από το χρόνο διεξαγωγής του στοιχήματος.

(γ) τα ονόματα των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α και λεπτομέρειες οποιωνδήποτε ποσών πληρώθηκαν σε αυτούς, ως προμήθεια. και

(ε) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ζητηθεί από την Αρχή.

(3) Η Αρχή έχει εξουσία να εκδίδει οδηγίες για την υποβολή ελεγμένων λογαριασμών από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α.

(4) Σε περίπτωση που αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β δεν υποβάλλει ελεγμένους λογαριασμούς, η Αρχή με γραπτή ειδοποίηση της καλεί τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β να πράξει τούτο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης και σε περίπτωση που αυτός παραλείπει να συμμορφωθεί, η Αρχή δύναται να ανακαλέσει την άδειά του.