Διαδικασία αναστολής ή ανάκλησης άδειας υποστατικού

44.(1) Η Αρχή πριν να αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια υποστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 και 43, καλεί τον κάτοχο άδειας υποστατικού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει συμφέρον από την χορήγηση της άδειας, να υποβάλει τις απόψεις του εντός περιόδου όχι μικρότερης των τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία της ειδοποίησης:

Νοείται ότι η Αρχή δύναται να καλέσει το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η ειδοποίηση να προσκομίσει οποιαδήποτε πληροφορία ή οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται από την Αρχή αναγκαίο υπό τις περιστάσεις.

(2) Η Αρχή αφού λάβει υπόψη της τις οποιεσδήποτε απόψεις, πληροφορίες ή έγγραφα έχουν τεθεί ενώπιον της, σύμφωνα με το εδάφιο (1) και σε περίπτωση που κρίνεται ότι δικαιολογείται η λήψη οποιοδήποτε μέτρων δύναται –

(α) να αναστείλει την άδεια για περίοδο που αυτή κρίνει σκόπιμη ή να ανακαλέσει την άδεια∙ και/ή

(β) να καλέσει με γραπτή ειδοποίησή της τον κάτοχο άδειας υποστατικού να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε άλλα μέτρα καθορίζονται στην ειδοποίηση,

και σε κάθε περίπτωση γνωστοποιεί γραπτώς στον κάτοχο άδειας υποστατικού ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει συμφέρον από τη χορήγηση της άδειας, την απόφασή της.

(3) Όταν ο κάτοχος άδειας υποστατικού δεν συμμορφώνεται εντός εύλογα καθορισμένου χρόνου, με τις δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) αποφάσεις της Αρχής, αυτή δύναται να ανακαλέσει την άδεια.