Εισαγωγή χρηματοοικονο-μικών μέσων προς διαπραγμάτευση

52.-(1) Η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας θεσπίζει σαφείς και διαφανείς κανόνες για την εισαγωγή χρηματοοικονομικών μέσων προς διαπραγμάτευση, οι οποίοι διασφαλίζουν ότι κάθε χρηματοοικονομικό μέσο που εισάγεται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά τυγχάνει δίκαιης, εύρυθμης και αποδοτικής διαπραγμάτευσης και, στην περίπτωση κινητών αξιών, ότι είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες.

(2) Στην περίπτωση παραγώγων, οι κανόνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) διασφαλίζουν, ειδικότερα, ότι ο σχεδιασμός της σύμβασης παραγώγων επιτρέπει την ομαλή διαμόρφωση των τιμών του, καθώς και την ύπαρξη αποτελεσματικών συνθηκών διακανονισμού.

(3)(α) Επιπρόσθετα από τις υποχρεώσεις των εδαφίων (1) και (2), η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας θεσπίζει και διατηρεί αποτελεσματικούς μηχανισμούς που επιτρέπουν να εξακριβωθεί κατά πόσο οι εκδότες των εισηγμένων προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά κινητών αξιών συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εναρμονιστικό, με το εν λόγω δίκαιο, κυπριακό δίκαιο, όσον αφορά την αρχική, συνεχή ή κατά περίπτωση κοινοποίηση πληροφοριών.

(β) Η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας θεσπίζει μηχανισμούς που διευκολύνουν την πρόσβαση των μελών της ή των συμμετεχόντων σε αυτήν στις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εναρμονιστικού, με το εν λόγω δίκαιο, κυπριακού δικαίου.

(4) Η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας θεσπίζει τους αναγκαίους μηχανισμούς για την τακτική επανεξέταση της συμμόρφωσης των χρηματοοικονομικών μέσων που εισάγει προς διαπραγμάτευση προς τις απαιτήσεις εισαγωγής.

(5) Κινητή αξία που έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας δύναται, στη συνέχεια, να εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη, με την επιφύλαξη των οικείων διατάξεων του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου. Ο εκδότης ενημερώνεται από τη ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας για το γεγονός ότι οι αξίες του διαπραγματεύονται στην εν λόγω ρυθμιζόμενη αγορά. Ο εκδότης δεν υπόκειται σε καμία από τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (3) υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών απευθείας σε ρυθμιζόμενη αγορά που έχει εισαγάγει προς διαπραγμάτευση τους τίτλους του χωρίς τη συγκατάθεσή του.