Αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή χρηματοοικονομικών μέσων σε ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας

53.-(1) Χωρίς επηρεασμό του κατά το άρθρο 70(2) δικαιώματος της Επιτροπής να απαιτεί την αναστολή διαπραγμάτευσης ή τη διαγραφή χρηματοοικονομικού μέσου από τη διαπραγμάτευση, ο διαχειριστής αγοράς της Δημοκρατίας δύναται να αναστείλει τη διαπραγμάτευση ή να διαγράψει από τη διαπραγμάτευση χρηματοοικονομικό μέσο το οποίο δεν συνάδει πλέον με τους κανόνες της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας, εκτός εάν η αναστολή ή η διαγραφή αυτή ενδέχεται να βλάψει σημαντικά τα συμφέροντα των επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς της Δημοκρατίας.

(2)(α) Ο διαχειριστής αγοράς της Δημοκρατίας, ο οποίος αναστέλλει τη διαπραγμάτευση ή διαγράφει χρηματοοικονομικό μέσο, αναστέλλει επίσης από τη διαπραγμάτευση ή διαγράφει τα παράγωγα που αναφέρονται στα σημεία 4 έως 10 του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος τα οποία σχετίζονται με ή έχουν ως σημείο αναφοράς το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την υποστήριξη των στόχων της αναστολής διαπραγμάτευσης ή της διαγραφής του υποκείμενου χρηματοοικονομικού μέσου. Ο διαχειριστής αγοράς της Δημοκρατίας δημοσιοποιεί την απόφασή του σχετικά με την αναστολή από τη διαπραγμάτευση ή τη διαγραφή του χρηματοοικονομικού μέσου και κάθε σχετικού παραγώγου, και ανακοινώνει τις σχετικές αποφάσεις στην Επιτροπή.

(β) Όπου η αναστολή ή διαγραφή αποφασίστηκε στη Δημοκρατία, η Επιτροπή απαιτεί από τις άλλες ρυθμιζόμενες αγορές της Δημοκρατίας, τους ΠΜΔ, ΜΟΔ και συστηματικούς εσωτερικοποιητές που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της και στους οποίους αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης το εν λόγω χρηματοοικονομικό μέσο ή τα παράγωγα που αναφέρονται στα σημεία 4 έως 10 του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου τα οποία σχετίζονται με ή έχουν ως σημείο αναφοράς το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο, την αναστολή διαπραγμάτευσης ή τη διαγραφή του συγκεκριμένου χρηματοοικονομικού μέσου ή παραγώγου, όταν η αναστολή ή διαγραφή οφείλεται σε υπόνοια για κατάχρηση της αγοράς, σε δημόσια προσφορά εξαγοράς ή στη μη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών σχετικά με τον εκδότη ή το χρηματοοικονομικό μέσο κατά παράβαση των Άρθρων 7 και 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, εκτός εάν τέτοια αναστολή ή διαγραφή θα μπορούσε να βλάψει σημαντικά τα συμφέροντα των επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

(γ) Η Επιτροπή αμέσως δημοσιοποιεί και ανακοινώνει στην ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, την απόφαση την οποία λαμβάνει δυνάμει της παραγράφου (β), συμπεριλαμβανομένης αιτιολόγησης εάν έλαβε απόφαση να μην ανασταλεί η διαπραγμάτευση ή να μη διαγραφεί το χρηματοπιστωτικό μέσο ή τα παράγωγα που αναφέρονται στα σημεία 4 έως 10 του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος τα οποία σχετίζονται με ή έχουν ως σημείο αναφοράς το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο.

(δ) Όπου η αναστολή ή διαγραφή αποφασίστηκε σε άλλο κράτος μέλος και η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους γνωστοποιεί σχετική απόφαση στην Επιτροπή, η Επιτροπή απαιτεί από ρυθμιζόμενες αγορές της Δημοκρατίας, ΠΜΔ, ΜΟΔ, και συστηματικούς εσωτερικοποιητές που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της και στους οποίους αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης το εν λόγω χρηματοοικονομικό μέσο ή τα παράγωγα που αναφέρονται στα σημεία 4 έως 10 του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου, τα οποία σχετίζονται με ή έχουν ως σημείο αναφοράς το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο, την αναστολή διαπραγμάτευσης ή τη διαγραφή του συγκεκριμένου χρηματοοικονομικού μέσου ή παραγώγου, όταν η αναστολή ή διαγραφή οφείλεται σε υπόνοια για κατάχρηση της αγοράς, σε δημόσια προσφορά εξαγοράς ή στη μη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών σχετικά με τον εκδότη ή το χρηματοοικονομικό μέσο κατά παράβαση των Άρθρων 7 και 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, εκτός εάν τέτοια αναστολή ή διαγραφή θα μπορούσε να βλάψει σημαντικά τα συμφέροντα των επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

(ε) Η Επιτροπή, όταν λαμβάνει την κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (δ) γνωστοποίηση από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, ανακοινώνει την απόφασή της στην ΕΑΚΑΑ και τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης αιτιολόγησης εάν έλαβε απόφαση να μην ανασταλεί η διαπραγμάτευση ή να μη διαγραφεί το χρηματοοικονομικό μέσο ή τα παράγωγα που αναφέρονται στα σημεία 4 έως 10 του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος και τα οποία σχετίζονται με ή έχουν ως σημείο αναφοράς το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο.

(στ) Το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται επίσης όταν αίρεται η αναστολή από τη διαπραγμάτευση χρηματοοικονομικού μέσου ή των παραγώγων όπως αναφέρονται στα σημεία 4 έως 10 του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος και τα οποία σχετίζονται με ή έχουν ως σημείο αναφοράς το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο.

(ζ) Η διαδικασία γνωστοποίησης που αναφέρεται στο παρόν εδάφιο εφαρμόζεται, επίσης, στην περίπτωση που η απόφαση για αναστολή διαπραγμάτευσης ή διαγραφή ενός χρηματοοικονομικού μέσου ή παραγώγων που αναφέρονται στα σημεία 4 έως 10 του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος που σχετίζονται με ή έχουν ως σημείο αναφοράς το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο λαμβάνεται από την Επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 70(2)(ιγ) και (ιδ).