Αναφορά παραβάσεων

74.-(1)(α) Έκαστη εκ της Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας θεσπίζει αποτελεσματικούς μηχανισμούς που καθιστούν δυνατή την αναφορά σε αυτή, ενδεχόμενων ή πραγματικών παραβάσεων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και του παρόντος Νόμου.

(β) Οι μηχανισμοί της παραγράφου (α) περιλαμβάνουν τουλάχιστον-

(i) Ειδικές διαδικασίες για την παραλαβή αναφορών για ενδεχόμενες ή πραγματικές παραβάσεις και την παρακολούθησή τους, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης ασφαλών διαύλων επικοινωνίας για τις εν λόγω αναφορές·

(ii) κατάλληλη προστασία, για εργαζομένους χρηματοοικονομικών οργανισμών οι οποίοι αναφέρουν παραβάσεις που διαπράττονται εντός του χρηματοοικονομικού οργανισμού, τουλάχιστον έναντι αντιποίνων, διακρίσεων ή άλλων μορφών άνισης μεταχείρισης·

(iii) προστασία της ταυτότητας, τόσο του προσώπου που αναφέρει τις παραβάσεις, όσο και του φυσικού προσώπου που φέρεται να ευθύνεται για την παράβαση, σε όλα τα στάδια των διαδικασιών, εκτός εάν η δημοσίευση αυτή απαιτείται από το κυπριακό δίκαιο στο πλαίσιο περαιτέρω έρευνας ή μεταγενέστερων διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών.

(2) Οι ΕΠΕΥ, οι διαχειριστές αγοράς, οι πάροχοι υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, τα πιστωτικά ιδρύματα σε σχέση με επενδυτικές υπηρεσίες ή επενδυτικές δραστηριότητες και παρεπόμενες υπηρεσίες, και τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων τρίτων χωρών διαθέτουν κατάλληλες διαδικασίες, προκειμένου οι εργαζόμενοί τους να μπορούν να αναφέρουν εσωτερικά ενδεχόμενες ή πραγματικές παραβάσεις, μέσω ειδικού ανεξάρτητου και αυτόνομου διαύλου.