Δικαίωμα προσφυγής

75.-(1) Κάθε απόφαση που λαμβάνεται από την Επιτροπή ή την Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 ή με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Οδηγιών είναι δεόντως αιτιολογημένη και υπόκειται στο ένδικο μέσο της προσφυγής βάσει του Άρθρου 146 του Συντάγματος. Το προαναφερόμενο δικαίωμα προσφυγής ισχύει, επίσης, εάν δεν ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή ή την Κεντρική Τράπεζα, σχετικά με αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας που περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, εντός έξι μηνών από την υποβολή της.

(2) Οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους νομιμοποιούμενους φορείς δύναται, με αίτησή του προς πολιτικής δικαιοδοσίας αρμόδιο Δικαστήριο, να ζητήσει την έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγματος, περιλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο, κατά την κρίση του, ενέχεται ή/και ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, θίγοντας τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών τα οποία ο συγκεκριμένος φορέας προστατεύει:

(α) Δημόσιοι φορείς ή εκπρόσωποί τους·

(β) οργανώσεις καταναλωτών που έχουν έννομο συμφέρον για την προστασία των καταναλωτών·

(γ) επαγγελματικές οργανώσεις που έχουν έννομο συμφέρον να ενεργούν για την προστασία των μελών τους.