Συνέχιση λειτουργίας Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

102.-(1) Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου συνεχίζει να λειτουργεί δυνάμει του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Αναφορικά με την ερμηνεία του όρου «διαχειριστής αγοράς της Δημοκρατίας» στο άρθρο 2(1), το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου λογίζεται ως διαχειριστής αγοράς της Δημοκρατίας.