Εξωδικαστική επίλυση των παραπόνων των καταναλωτών

76.-(1) Χωρίς επηρεασμό του περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμου, οι διατάξεις του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου εφαρμόζονται αναφορικά με καταναλωτικές διαφορές που αφορούν την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και παρεπόμενων υπηρεσιών από ΕΠΕΥ.

(2) Ο Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, ο οποίος συστάθηκε δια των περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμων του 2010 έως 2015 συνεργάζεται με τους ομολόγους του σε άλλα κράτη μέλη για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών.

(3) Η Επιτροπή κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ τους προαναφερόμενους στα εδάφια (1) και (2) Νόμους.