Απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας

60.-(1) Η παροχή υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων που αναφέρεται στο Μέρος IV του Πρώτου Παραρτήματος ως τακτική ενασχόληση ή δραστηριότητα, από πάροχο υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων του οποίου το κράτος μέλος καταγωγής είναι η Δημοκρατία, υπόκειται σε προηγούμενη χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το παρόν Τμήμα. Η εν λόγω άδεια λειτουργίας χορηγείται από την Επιτροπή.

(2) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), ΚΕΠΕΥ ή διαχειριστής αγοράς της Δημοκρατίας που διαχειρίζεται τόπο διαπραγμάτευσης δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες αναφοράς δεδομένων ενός Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ., Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. ή Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ., υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης εξακρίβωσης από την Επιτροπή της συμμόρφωσής τους προς τον παρόντα Τίτλο. Μια τέτοια υπηρεσία περιλαμβάνεται στην άδεια λειτουργίας τους.

(3)(α) Η Επιτροπή εγγράφει στο μητρώο όλους τους παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων. Το μητρώο είναι προσβάσιμο από το κοινό, και περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες για τις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων έχει λάβει άδεια λειτουργίας. Η Επιτροπή επικαιροποιεί το μητρώο και γνωστοποιεί στην ΕΑΚΑΑ κάθε άδεια λειτουργίας την οποία χορηγεί.

(β) Όταν η Επιτροπή ανακαλέσει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 63 του παρόντος Νόμου, γνωστοποιεί την εν λόγω ανάκληση στην ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του Άρθρου 59, παράγραφος 3, της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

(4) Οι πάροχοι υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων παρέχουν τις υπηρεσίες τους υπό την εποπτεία της Επιτροπής. Η Επιτροπή ελέγχει τακτικά τη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων προς τον παρόντα Τίτλο και ελέγχει ότι αυτοί συμμορφώνονται κατά πάντα χρόνο προς τις απαιτήσεις για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, που καθορίζονται στον παρόντα Τίτλο.