Υποχρέωση εκτέλεσης των εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους

28.-(1)(α) Η ΚΕΠΕΥ οφείλει να λαμβάνει όλα τα επαρκή μέτρα ώστε να επιτυγχάνει, κατά την εκτέλεση εντολών, το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες της, λαμβανομένων υπόψη της τιμής, του κόστους, της ταχύτητας, της πιθανότητας εκτέλεσης και διακανονισμού, του όγκου, της φύσης και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα αφορά την εκτέλεση της εντολής. Εντούτοις, όταν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες του πελάτη, η ΚΕΠΕΥ εκτελεί την εντολή σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

(β) Όταν η ΚΕΠΕΥ εκτελεί εντολή για λογαριασμό ιδιώτη πελάτη, το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα προσδιορίζεται συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή του χρηματοοικονομικού μέσου και το κόστος που συνδέεται με την εκτέλεση, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον πελάτη και συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, περιλαμβανομένων των τελών του τόπου εκτέλεσης, των τελών εκκαθάρισης και διακανονισμού και κάθε άλλης λοιπής αμοιβής που καταβάλλεται σε τρίτους που συμμετέχουν στην εκτέλεση της εντολής.

(γ) Για τους σκοπούς της επίτευξης του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος σύμφωνα με την παράγραφο (α), όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ανταγωνιστικοί τόποι για την εκτέλεση μιας εντολής που αφορά χρηματοοικονομικό μέσο, προκειμένου να αξιολογηθούν και να συγκριθούν τα αποτελέσματα για τον πελάτη που θα επιτυγχάνονταν με την εκτέλεση της εντολής σε κάθε έναν από τους τόπους εκτέλεσης που περιλαμβάνονται στην πολιτική εκτέλεσης εντολών της ΚΕΠΕΥ και που μπορούν να εκτελέσουν τη σχετική εντολή, στην εν λόγω αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη οι προμήθειες που εισπράττει η ίδια η ΚΕΠΕΥ και τα κόστη για την εκτέλεση της εντολής σε κάθε έναν από τους επιλέξιμους τόπους εκτέλεσης.

(2) H ΚΕΠΕΥ δεν λαμβάνει καμία αμοιβή, έκπτωση ή μη χρηματικό όφελος για να δρομολογεί εντολές πελατών σε έναν συγκεκριμένο τόπο διαπραγμάτευσης ή εκτέλεσης, κατά παράβαση των απαιτήσεων σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων ή τις αντιπαροχές, που ορίζονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, στο άρθρο 17(3) και στα άρθρα 24 και 25.

(3) Κάθε τόπος διαπραγμάτευσης και κάθε συστηματικός εσωτερικοποιητής, όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά μέσα που υπόκεινται στην υποχρέωση διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα Άρθρα 23 και 28 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, και κάθε τόπος εκτέλεσης, όσον αφορά τα λοιπά χρηματοοικονομικά μέσα, οφείλει να διαθέτει στο κοινό, χωρίς οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις και τουλάχιστον σε ετήσια βάση, δεδομένα που σχετίζονται με την ποιότητα της εκτέλεσης των συναλλαγών που διενεργούνται στο συγκεκριμένο τόπο. Οι εν λόγω περιοδικές αναφορές περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τις τιμές, το κόστος, την ταχύτητα και την πιθανότητα εκτέλεσης μεμονωμένων χρηματοοικονομικών μέσων. Η ΚΕΠΕΥ, μετά την εκτέλεση μιας συναλλαγής για λογαριασμό πελάτη, πληροφορεί τον πελάτη σε ποιον τόπο εκτελέστηκε η εντολή.

(4) Η ΚΕΠΕΥ οφείλει να καταρτίζει και να εφαρμόζει αποτελεσματικές ρυθμίσεις για τη συμμόρφωσή της με το εδάφιο (1). Ειδικότερα, η ΚΕΠΕΥ οφείλει να καταρτίζει και να εφαρμόζει πολιτική εκτέλεσης εντολών που να της επιτρέπει να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τις εντολές των πελατών της, σύμφωνα με το εδάφιο (1).

(5)(α) Η πολιτική εκτέλεσης εντολών περιέχει, για κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους τόπους όπου η ΚΕΠΕΥ εκτελεί τις εντολές των πελατών της και τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή τόπου εκτέλεσης, και περιλαμβάνει τουλάχιστον τους τόπους εκείνους όπου η ΚΕΠΕΥ δύναται συστηματικά να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για την εκτέλεση των εντολών των πελατών.

(β) Η ΚΕΠΕΥ οφείλει να παρέχει στους πελάτες της κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική εκτέλεσης εντολών που ακολουθεί και να λαμβάνει εκ των προτέρων τη συναίνεση των πελατών της σχετικά με την εν λόγω πολιτική εκτέλεσης εντολών. Οι εν λόγω πληροφορίες επεξηγούν σαφώς, με επαρκείς λεπτομέρειες και με τρόπο εύκολα κατανοητό από τους πελάτες, πώς οι εντολές εκτελούνται από την ΚΕΠΕΥ για λογαριασμό του πελάτη.

(γ) Όταν η ακολουθούμενη πολιτική εκτέλεσης εντολών προβλέπει τη δυνατότητα εκτέλεσης εντολών των πελατών εκτός τόπου διαπραγμάτευσης, η ΚΕΠΕΥ οφείλει, ειδικότερα, να ενημερώνει τους πελάτες της για τη δυνατότητα αυτή και να εξασφαλίζει εκ των προτέρων τη ρητή συναίνεση των πελατών της, προτού εκτελέσει τις εντολές πελατών εκτός τόπου διαπραγμάτευσης. Η ΚΕΠΕΥ δύναται να εξασφαλίζει την εν λόγω συναίνεση υπό μορφή γενικής συμφωνίας ή για μεμονωμένες συναλλαγές.

(6) Η ΚΕΠΕΥ που εκτελεί εντολές πελατών συνοψίζει και δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση, για κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης από άποψη όγκου συναλλαγών, στους οποίους εκτέλεσε εντολές πελατών κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και πληροφορίες για την ποιότητα εκτέλεσης που επιτεύχθηκε.

(7) Η ΚΕΠΕΥ που εκτελεί εντολές πελατών οφείλει να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων και της πολιτικής που ακολουθεί ως προς την εκτέλεση εντολών, ώστε να εντοπίζει και, όπου κρίνεται σκόπιμο, να διορθώνει τυχόν ανεπάρκειες. Ειδικότερα, η ΚΕΠΕΥ οφείλει να αξιολογεί, σε τακτική βάση, κατά πόσο οι τόποι εκτέλεσης που περιλαμβάνονται στην πολιτική εκτέλεσης εντολών επιτυγχάνουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες της, ή κατά πόσο χρειάζεται να επιφέρει αλλαγές στις ρυθμίσεις εκτέλεσης εντολών που ακολουθεί, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις πληροφορίες που δημοσιεύονται δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (3) και (6). Η ΚΕΠΕΥ γνωστοποιεί στους πελάτες, με τους οποίους έχει συνεχή πελατειακή σχέση, κάθε ουσιαστική αλλαγή των ρυθμίσεων και της πολιτικής που ακολουθεί ως προς την εκτέλεση εντολών.

(8) Η ΚΕΠΕΥ οφείλει να είναι σε θέση να αποδείξει στους πελάτες της, εάν αυτοί το ζητήσουν, ότι έχει εκτελέσει τις εντολές τους σύμφωνα με την πολιτική εκτέλεσης εντολών που ακολουθεί η ΚΕΠΕΥ και να αποδείξει στην Επιτροπή, εάν αυτή το ζητήσει, τη συμμόρφωσή της με το παρόν άρθρο.