Ανταλλαγή πληροφοριών

82.-(1)(α) Η Επιτροπή ανταλλάσσει μαζί με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών που έχουν ορισθεί ως σημεία επικοινωνίας κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 79, παράγραφος 1, της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, για τους σκοπούς της εν λόγω Οδηγίας και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, αμέσως όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και την εκπλήρωση των καθηκόντων των αρμοδίων αρχών των άλλων κρατών μελών που προβλέπονται από τις διατάξεις οικείας νομοθεσίας που θεσπίζεται κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

(β) Η Επιτροπή, όταν ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλες αρμόδιες αρχές βάσει της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, δύναται να ορίζει, κατά την ανταλλαγή, ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν πρέπει να αποκαλύπτονται χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή της. Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους ορίζει, κατά την ανταλλαγή πληροφοριών με την Επιτροπή βάσει της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν πρέπει να αποκαλύπτονται χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή της, η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι εν λόγω πληροφορίες δύνανται να ανταλλάσσονται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους η εν λόγω αρχή έδωσε τη συγκατάθεσή της.

(2) Η Επιτροπή δύναται να διαβιβάζει στην Κεντρική Τράπεζα τις πληροφορίες που λαμβάνει, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου και τα άρθρα 78 και 89. Η Επιτροπή δεν διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες σε άλλους φορείς ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής που τις κοινοποίησε και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους αυτή έδωσε τη συγκατάθεση, πλην δεόντως αιτιολογημένων περιστάσεων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή που έχει οριστεί ως σημείο επικοινωνίας και που έστειλε τις πληροφορίες.

(3) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα και οι άλλοι φορείς ή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ή σύμφωνα με τα άρθρα 78 και 89, δύνανται να τις χρησιμοποιούν, μόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ειδικότερα-

(α) Για να εξακριβώσουν εάν πληρούνται οι όροι ανάληψης δραστηριότητας ΚΕΠΕΥ και να διευκολύνουν, την παρακολούθηση συμμόρφωσης προς προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητας ΚΕΠΕΥ τη διοικητική και λογιστική οργάνωση και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου·

(β) για να παρακολουθούν την εύρυθμη λειτουργία των τόπων διαπραγμάτευσης·

(γ) για την επιβολή κυρώσεων·

(δ) στο πλαίσιο διοικητικής προσφυγής κατά απόφασης της Επιτροπής ή της Κεντρικής Τράπεζα·

(ε) στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών που έχουν κινηθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 75·

(στ) ενώπιον του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76.

(4) Το παρόν άρθρο και τα άρθρα 77 και 89 δεν εμποδίζουν την Επιτροπή ή την Κεντρική Τράπεζα να διαβιβάζει στην ΕΑΚΑΑ, στο ΕΣΣΚ, στις κεντρικές τράπεζες άλλων κρατών μελών, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα της νομισματικής αρχής και, όπου είναι αναγκαίο, σε άλλες δημόσιες αρχές επιφορτισμένες με την εποπτεία των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού, εμπιστευτικές πληροφορίες που προορίζονται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ομοίως, οι εν λόγω αρχές ή φορείς δεν εμποδίζονται να διαβιβάζουν στην Επιτροπή ή την Κεντρική Τράπεζα τις πληροφορίες που ενδέχεται να χρειασθούν για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους που προβλέπει ο παρών Νόμος ή ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014.