Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες

99. Αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα που, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας, από την Κεντρική Τράπεζα για να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες στη Δημοκρατία, συνεχίζουν να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. Τα εν λόγω αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών. Οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών από τα εν λόγω αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.