Ανθεκτικότητα συστημάτων, μέτρα διακοπής διαπραγμάτευσης και ηλεκτρονική διαπραγμάτευση

49.-(1) Η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας διαθέτει αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες και μηχανισμούς, προκειμένου να διασφαλίζει ότι τα συστήματα διαπραγμάτευσής της είναι ανθεκτικά, έχουν επαρκή χωρητικότητα για την εξυπηρέτηση μεγάλων όγκων εντολών και μηνυμάτων, δύνανται να διασφαλίσουν την εύρυθμη διαπραγμάτευση υπό ακραίες συνθήκες πίεσης στην αγορά, δοκιμάζονται πλήρως για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των όρων αυτών, και υπόκεινται σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς συνέχισης επιχειρηματικής δραστηριότητας που διασφαλίζουν τη συνέχιση των υπηρεσιών της, σε περίπτωση αστοχίας των συστημάτων διαπραγμάτευσής της.

(2) Η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας διαθέτει-

(α) Γραπτές συμφωνίες με όλες τις ΕΠΕΥ που ακολουθούν στρατηγική ειδικής διαπραγμάτευσης στη ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας· και

(β) πλαίσιο το οποίο εξασφαλίζει τη συμμετοχή επαρκούς αριθμού ΕΠΕΥ στις εν λόγω συμφωνίες, οι οποίες απαιτούν την υποβολή δεσμευτικών προσφορών σε ανταγωνιστικές τιμές έτσι ώστε να παρέχεται ρευστότητα σε τακτική και προβλέψιμη βάση, όπου ενδείκνυται τέτοια απαίτηση με βάση τη φύση και την κλίμακα των συναλλαγών στη συγκεκριμένη ρυθμιζόμενη αγορά.

(3)(α) Η γραπτή συμφωνία που αναφέρεται στο εδάφιο (2) καθορίζει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(i) Τις υποχρεώσεις της ΕΠΕΥ σε σχέση με την παροχή ρευστότητας και, όπου εφαρμόζεται, οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τη συμμετοχή στο πλαίσιο που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2)·

(ii) οποιαδήποτε κίνητρα με τη μορφή εκπτώσεων ή σε άλλη μορφή, που προσφέρει η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας σε μια ΕΠΕΥ για να παρέχει ρευστότητα στην αγορά σε τακτική και προβλέψιμη βάση και, όπου εφαρμόζεται, οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα που απορρέουν για την ΕΠΕΥ από τη συμμετοχή της στο πλαίσιο που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2).

(β) Η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας παρακολουθεί και επιβάλλει τη συμμόρφωση των ΕΠΕΥ προς τις απαιτήσεις των προαναφερομένων δεσμευτικών γραπτών συμφωνιών. Η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με το περιεχόμενο της δεσμευτικής γραπτής συμφωνίας και παρέχει, κατόπιν αιτήματος, στην Επιτροπή κάθε περαιτέρω πληροφορία που είναι απαραίτητη για να ικανοποιηθεί η Επιτροπή για τη συμμόρφωση της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας με το παρόν εδάφιο.

(4) Η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας διαθέτει αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες και μηχανισμούς για την απόρριψη εντολών που είτε υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα όρια όγκου και τιμών είτε είναι σαφώς εσφαλμένες.

(5)(α) Η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας οφείλει να είναι σε θέση να προβεί προσωρινά στη διακοπή ή τον περιορισμό της διαπραγμάτευσης σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής της τιμής ενός χρηματοοικονομικού μέσου στην αγορά αυτή ή σε συναφή αγορά σε σύντομο χρονικό διάστημα και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να είναι σε θέση να προβεί σε ακύρωση, τροποποίηση ή διόρθωση οιασδήποτε συναλλαγής. Η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας διασφαλίζει ότι οι παράμετροι για τη διακοπή των συναλλαγών έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα, κατά τρόπο που λαμβάνει υπόψη τη ρευστότητα των διάφορων κατηγοριών και υποκατηγοριών χρηματοοικονομικών μέσων, τη φύση του μοντέλου της αγοράς και τα είδη των χρηστών και που επαρκεί για την αποφυγή σημαντικών διαταράξεων στην εύρυθμη διεξαγωγή διαπραγμάτευσης.

(β) Η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας αναφέρει στην Επιτροπή τις παραμέτρους για τη διακοπή της διαπραγμάτευσης και οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή τους, με τρόπο συνεπή και συγκρίσιμο, και η Επιτροπή, με τη σειρά της, τις αναφέρει στην ΕΑΚΑΑ. Όταν ρυθμιζόμενη αγορά, η οποία είναι σημαντική από πλευράς ρευστότητας για συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο, διακόπτει τη διαπραγμάτευση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, ο εν λόγω τόπος διαπραγμάτευσης διαθέτει τα αναγκαία συστήματα και διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι θα ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές προκειμένου οι τελευταίες να συντονίσουν την αντιμετώπιση για το σύνολο της αγοράς και να καθορίσουν κατά πόσον ενδείκνυται να διακόψουν τη διαπραγμάτευση σε άλλους τόπους στους οποίους γίνεται διαπραγμάτευση του χρηματοοικονομικού μέσου μέχρι να αρχίσει εκ νέου η διαπραγμάτευση στην αρχική αγορά.

(6) Η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας διαθέτει αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες και ρυθμίσεις, περιλαμβανομένης της απαίτησης όπως τα μέλη ή συμμετέχοντες να εφαρμόζουν κατάλληλες δοκιμές των αλγορίθμων και της παροχής περιβάλλοντος για τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης των εν λόγω δοκιμών που -

(α) Διασφαλίζουν ότι τα συστήματα αλγοριθμικών συναλλαγών δεν μπορούν να δημιουργήσουν ή να συμβάλουν στη διαμόρφωση συνθηκών μη εύρυθμης διαπραγμάτευσης στην αγορά∙ και

(β) διαχειρίζονται τις συνθήκες μη εύρυθμης διαπραγμάτευσης που ανακύπτουν από αυτά τα συστήματα αλγοριθμικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων για τον περιορισμό της αναλογίας ανεκτέλεστων εντολών προς τις συναλλαγές που μπορούν να εισαχθούν στο σύστημα από μέλος ή συμμετέχοντα∙ και

(γ) είναι σε θέση να επιβραδύνουν τη ροή των εντολών αν υπάρχει κίνδυνος για εξάντληση της χωρητικότητας του συστήματος∙ και

(δ) περιορίζουν και επιβάλλουν το ελάχιστο βήμα τιμής το οποίο μπορεί να εκτελεστεί στην αγορά.

(7)(α) Ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας που επιτρέπει την άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση διαθέτει αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες και ρυθμίσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι -

(i) Τα μέλη ή οι συμμετέχοντες επιτρέπεται να παρέχουν την υπηρεσία αυτή μόνο αν είναι είτε ΕΠΕΥ που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει νομοθεσίας κράτους μέλους που συνάδει με την Οδηγία 2014/65/ΕΕ είτε πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει νομοθεσίας κράτους μέλους που συνάδει με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ∙ και

(ii) ορίζονται και εφαρμόζονται κατάλληλα κριτήρια ως προς την καταλληλότητα των προσώπων στα οποία μπορεί να δοθεί πρόσβαση∙ και

(iii) το μέλος ή ο συμμετέχων φέρει την ευθύνη των εντολών και των συναλλαγών που εκτελούνται μέσω της υπηρεσίας αυτής σε σχέση με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου.

(β) Η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας ορίζει κατάλληλα πρότυπα σχετικά με τους ελέγχους κινδύνου και τα όρια για τις συναλλαγές μέσω της πρόσβασης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και οφείλει να διακρίνει και, όταν είναι αναγκαίο, να σταματάει τις εντολές ή τις συναλλαγές προσώπου που χρησιμοποιεί άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση, ξεχωριστά από άλλες εντολές ή συναλλαγές του μέλους ή του συμμετέχοντα.

(γ) Η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας διαθέτει ρυθμίσεις για την αναστολή ή τη διακοπή της παροχής άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης από μέλος ή συμμετέχοντα σε πελάτη, στην περίπτωση μη συμμόρφωσης προς το παρόν εδάφιο.

(8) Η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας διασφαλίζει ότι οι κανόνες της για τις υπηρεσίες συστέγασης συστημάτων είναι διαφανείς, δίκαιοι και χωρίς διακρίσεις.

(9)(α) H ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας διασφαλίζει ότι η δομή των χρεώσεών της, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων εκτέλεσης, των παρεπόμενων χρεώσεων και οποιωνδήποτε εκπτώσεων, είναι διαφανής, δίκαιη και χωρίς διακρίσεις, καθώς και ότι δεν δημιουργεί κίνητρα για εισαγωγή, τροποποίηση ή ακύρωση εντολών ή για εκτέλεση συναλλαγών με τρόπο που συμβάλλει σε συνθήκες μη εύρυθμης διαπραγμάτευσης ή σε κατάχρηση αγοράς. Ειδικότερα, η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας επιβάλλει υποχρεώσεις ειδικής διαπραγμάτευσης σε μεμονωμένες μετοχές ή σε κατάλληλο καλάθι μετοχών σε αντάλλαγμα οποιωνδήποτε εκπτώσεων που παρέχονται.

(β) Η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας προσαρμόζει τις χρεώσεις της για ακυρωθείσες εντολές ανάλογα με το χρονικό διάστημα παραμονής της εντολής, και προσαρμόζει τις χρεώσεις της για κάθε χρηματοοικονομικό μέσο στο οποίο εφαρμόζονται.

(γ) Η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας δύναται να καθορίζει υψηλότερη χρέωση-

(i) Για την εισαγωγή εντολής που στη συνέχεια ακυρώνεται από ότι για εντολή που εκτελείται, και

(ii) σε συμμετέχοντες που εμφανίζουν υψηλή αναλογία ακυρωθεισών εντολών προς εκτελεσθείσες εντολές, και

(iii) σε όσους εφαρμόζουν τεχνικές κατάρτισης αλγοριθμικών συναλλαγών σε υψηλή συχνότητα,

προκειμένου να αντανακλάται η πρόσθετη επιβάρυνση για τη χωρητικότητα του συστήματος.

(10) Η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας οφείλει να είναι σε θέση να διακρίνει, μέσω επισήμανσης από μέλη ή συμμετέχοντες, τις εντολές που παράγονται από αλγοριθμικές συναλλαγές, τους διάφορους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των εντολών, και τα σχετικά πρόσωπα που δίνουν τις εντολές αυτές. Η ρυθμιζόμενη αγορά διαθέτει τις εν λόγω πληροφορίες στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος της τελευταίας.

(11) Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας παρέχει στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά με το βιβλίο εντολών ή πρόσβαση στο βιβλίο εντολών ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των συναλλαγών.