Οργανωτικές απαιτήσεις

66.-(1)(α) Ο Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. διαθέτει επαρκείς πολιτικές και ρυθμίσεις για τη συγκέντρωση των δημοσιευμένων πληροφοριών σύμφωνα με τα Άρθρα 6 και 20 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, την ενοποίησή τους σε μια συνεχή ροή ηλεκτρονικών δεδομένων και τη διάθεσή τους στο κοινό όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο είναι τεχνικά εφικτό, υπό εύλογους εμπορικούς όρους.

(β) Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

(i) Τον αναγνωριστικό κωδικό του χρηματοοικονομικού μέσου·

(ii) την τιμή στην οποία πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή·

(iii) τον όγκο της συναλλαγής·

(iv) τη χρονική στιγμή της συναλλαγής·

(v) τη χρονική στιγμή αναφοράς της συναλλαγής·

(vi) την ένδειξη συμβόλου τιμής της συναλλαγής·

(vii) τον κωδικό του τόπου διαπραγμάτευσης στον οποίο εκτελέστηκε η συναλλαγή, ή τον κωδικό «SI» εάν η συναλλαγή εκτελέστηκε μέσω συστηματικού εσωτερικοποιητή, ή διαφορετικά τον κωδικό «OTC»·

(viii) όπου εφαρμόζεται, το γεγονός ότι αλγόριθμος υπολογιστή εντός της ΕΠΕΥ είναι υπεύθυνος για την επενδυτική απόφαση και την εκτέλεση της συναλλαγής·

(ix) όπου εφαρμόζεται, μια ένδειξη ότι η συναλλαγή υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους·

(x) εάν η υποχρέωση δημοσιοποίησης των πληροφοριών που αναφέρονται στο Άρθρο 3, παράγραφος 1, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 έχει απαλλαχθεί σύμφωνα με το Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή β), του εν λόγω Κανονισμού, ένδειξη ως προς σε ποια από τις απαλλαγές αυτές υπόκειται η συναλλαγή.

(γ) Ο Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες διατίθενται δωρεάν δεκαπέντε λεπτά μετά τη δημοσίευσή τους από τον Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. Ο Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. οφείλει να είναι σε θέση να διαδίδει αποδοτικά και με συνέπεια τις πληροφορίες αυτές, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία πρόσβαση στις πληροφορίες, χωρίς διακρίσεις και σε μορφοτύπους που είναι εύκολα προσβάσιμοι και εύχρηστοι για τους συμμετέχοντες στην αγορά.

(2)(α) Ο Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. διαθέτει επαρκείς πολιτικές και ρυθμίσεις για τη συγκέντρωση των δημοσιευμένων πληροφοριών σύμφωνα με τα Άρθρα 10 και 21 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, την ενοποίησή τους σε μια συνεχή ροή ηλεκτρονικών δεδομένων και για τη διάθεσή τους στο κοινό όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο είναι τεχνικά εφικτό, υπό εύλογους εμπορικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων:

(i) Τον αναγνωριστικό κωδικό του χρηματοοικονομικού μέσου·

(ii) την τιμή στην οποία πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή·

(iii) τον όγκο της συναλλαγής·

(iv) τη χρονική στιγμή της συναλλαγής·

(v) τη χρονική στιγμή αναφοράς της συναλλαγής·

(vi) την ένδειξη συμβόλου τιμής της συναλλαγής·

(vii) τον κωδικό του τόπου διαπραγμάτευσης στον οποίο εκτελέστηκε η συναλλαγή, τον κωδικό «SI» εάν η συναλλαγή εκτελέστηκε μέσω συστηματικού εσωτερικοποιητή, ή διαφορετικά τον κωδικό «OTC»·

(viii) όπου εφαρμόζεται, μια ένδειξη ότι η συναλλαγή υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους.

(β) Ο Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες διατίθενται δωρεάν δεκαπέντε λεπτά μετά τη δημοσίευσή τους από τον Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. Ο Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. οφείλει να είναι σε θέση να διαδίδει αποδοτικά και με συνέπεια τις πληροφορίες αυτές, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ταχεία πρόσβαση στις πληροφορίες, χωρίς διακρίσεις και σε γενικά αποδεκτούς μορφότυπους που είναι διαλειτουργικοί, εύκολα προσβάσιμοι και εύχρηστοι για τους συμμετέχοντες στην αγορά.

(3) O Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που παρέχονται ενοποιούνται από όλες τις ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ, τους ΜΟΔ και τους Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ. και για τα χρηματοοικονομικά μέσα που καθορίζονται στα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που εκδίδει η ΕΑΚΑΑ, δυνάμει του Άρθρου 65, παράγραφος 8, στοιχείο γ) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

(4) O Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. θεσπίζει και διατηρεί αποτελεσματικές διοικητικές ρυθμίσεις, σχεδιασμένες για την αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων. Ειδικότερα, ο διαχειριστής αγοράς της Δημοκρατίας ή ο Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ., που διαχειρίζεται παράλληλα και ενοποιημένο δελτίο, χειρίζεται όλες τις συλλεγόμενες πληροφορίες χωρίς διακρίσεις και θεσπίζει και διατηρεί αποτελεσματικές ρυθμίσεις για τον διαχωρισμό των διαφορετικών επιχειρησιακών λειτουργιών.

(5) Ο Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. διαθέτει υγιείς μηχανισμούς ασφαλείας σχεδιασμένους για τη διασφάλιση των μέσων διαβίβασης των πληροφοριών και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου καταστροφής των δεδομένων και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Ο Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. διατηρεί επαρκείς πόρους και διαθέτει εφεδρικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να παρέχει και να διατηρεί τις υπηρεσίες του κατά πάντα χρόνο.