Παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας και προς άλλες εκ του νόμου υποχρεώσεις

55.-(1) Η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας θεσπίζει και διατηρεί αποτελεσματικούς μηχανισμούς και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων πόρων, για την τακτική παρακολούθηση της συμμόρφωσης των μελών της και των συμμετεχόντων σε αυτήν με τους κανόνες της. Η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας παρακολουθεί τις εντολές που αποστέλλουν, συμπεριλαμβανομένων των ακυρώσεων, και τις συναλλαγές που διενεργούν τα μέλη της ή οι συμμετέχοντες σε αυτήν στο πλαίσιο των συστημάτων της, προκειμένου να εντοπίζει παραβάσεις των κανόνων αυτών, συνθήκες μη εύρυθμης διαπραγμάτευσης ή ενέργειες που μπορεί να υποδηλώνουν συμπεριφορά που απαγορεύεται δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ή δυσλειτουργίες του συστήματος σε σχέση με χρηματοοικονομικό μέσο.

(2)(α) Ο διαχειριστής αγοράς της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά με σημαντικές παραβάσεις των κανόνων της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας, με συνθήκες μη εύρυθμης διαπραγμάτευσης ή με ενέργειες οι οποίες μπορεί να υποδηλώνουν συμπεριφορά που απαγορεύεται δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ή δυσλειτουργίες του συστήματος σε σχέση με χρηματοοικονομικό μέσο.

(β) Η Επιτροπή κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α):

Νοείται ότι, όσον αφορά ενέργειες οι οποίες μπορούν να υποδηλώνουν συμπεριφορά που απαγορεύεται δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, η Επιτροπή πρέπει να έχει την πεποίθηση ότι διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί τέτοια συμπεριφορά προτού ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και την ΕΑΚΑΑ.

(3) Ο διαχειριστής αγοράς της Δημοκρατίας γνωστοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) στην Επιτροπή και της παρέχει πλήρη υποστήριξη για τη διερεύνηση και δίωξη της κατάχρησης αγοράς η οποία διαπράττεται στα συστήματα της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας ή μέσω αυτών.