Πρόσβαση σε ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας

54.-(1) Η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, βασιζόμενους σε αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά την πρόσβαση ή την απόκτηση της ιδιότητας μέλους στη ρυθμιζόμενη αγορά.

(2) Οι κανόνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ορίζουν όλες τις υποχρεώσεις που υπέχουν τα μέλη της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας ή οι συμμετέχοντες σε αυτήν, οι οποίες απορρέουν από-

(α) Τη συγκρότηση και διοίκηση της ρυθμιζόμενης αγοράς· και

(β) τους κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές στην αγορά· και

(γ) τα επαγγελματικά πρότυπα που επιβάλλονται στο προσωπικό των ΕΠΕΥ ή πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην αγορά· και

(δ) τους όρους που καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (3) για τα μέλη ή συμμετέχοντες που δεν είναι ΕΠΕΥ ή πιστωτικά ιδρύματα· και

(ε) τους κανόνες και διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών που διενεργούνται στη ρυθμιζόμενη αγορά.

(3) Οι ρυθμιζόμενες αγορές της Δημοκρατίας δύνανται να δέχονται, ως μέλη ή συμμετέχοντες, ΕΠΕΥ, πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει νομοθεσίας κράτους μέλους που συνάδει με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ και άλλα πρόσωπα τα οποία διαθέτουν -

(α) Επαρκώς καλή φήμη· και

(β) επαρκές επίπεδο συναλλακτικής ικανότητας, επιδεξιότητας και εμπειρίας· και

(γ) όπου εφαρμόζεται, επαρκείς οργανωτικές ρυθμίσεις· και

(δ) επαρκείς πόρους για το ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν, λαμβανομένων υπόψη των διάφορων οικονομικών ρυθμίσεων που έχει ενδεχομένως θεσπίσει η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας για να εγγυάται τον επαρκή διακανονισμό των συναλλαγών.

(4) Προκειμένου περί συναλλαγών που διενεργούνται σε ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας, τα μέλη και οι συμμετέχοντες δεν έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν έναντι αλλήλων τις υποχρεώσεις τις οποίες επιβάλλουν τα άρθρα 25, 26, 28 και 29. Τα μέλη όμως της ρυθμιζόμενης αγοράς, ή οι συμμετέχοντες σε αυτήν, τηρούν τις προβλεπόμενες στα άρθρα 25, 26, 28 και 29 υποχρεώσεις έναντι των πελατών τους όταν, ενεργώντας για λογαριασμό πελατών, εκτελούν τις εντολές τους σε ρυθμιζόμενη αγορά.

(5) Οι κανόνες που διέπουν την πρόσβαση στη ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας ή την απόκτηση της ιδιότητας μέλους ή τη συμμετοχή σε αυτήν προβλέπουν την άμεση ή εξ αποστάσεως συμμετοχή των ΕΠΕΥ και των πιστωτικών ιδρυμάτων.

(6)(α) Ρυθμιζόμενη αγορά άλλου κράτους μέλους δύναται να παρέχει τις κατάλληλες ρυθμίσεις στη Δημοκρατία για να διευκολύνει την πρόσβαση και τη διενέργεια συναλλαγών σε αυτήν την αγορά από τα εξ’ αποστάσεως μέλη ή τους εξ’ αποστάσεως συμμετέχοντες που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία.

(β)(i) Η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας γνωστοποιεί στην Επιτροπή την πρόθεσή της να παρέχει κατάλληλες ρυθμίσεις σε άλλο κράτος μέλος για να διευκολύνει την πρόσβαση και τη διενέργεια συναλλαγών σε αυτήν την αγορά από εξ’ αποστάσεως μέλη ή τους εξ’ αποστάσεως συμμετέχοντες που είναι εγκατεστημένοι στο εν λόγω κράτος μέλος. H Επιτροπή διαβιβάζει, εντός ενός μηνός, την πληροφορία αυτή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας προτίθεται να παρέχει τέτοιες ρυθμίσεις.

(ii) Η Επιτροπή γνωστοποιεί, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την ταυτότητα των μελών της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας ή των συμμετεχόντων σε αυτήν, τα οποία μέλη ή συμμετέχοντες είναι εγκατεστημένοι στο εν λόγω κράτος μέλος υποδοχής.

(7) Ο διαχειριστής αγοράς της Δημοκρατίας γνωστοποιεί στην Επιτροπή, σε τακτική βάση, τον κατάλογο των μελών της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας ή των συμμετεχόντων σε αυτήν.