Παροχή υπηρεσιών μέσω άλλης ΕΠΕΥ

27.-(1)(α) Η ΚΕΠΕΥ που λαμβάνει οδηγίες, για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή παρεπόμενων υπηρεσιών για λογαριασμό ενός πελάτη, μέσω άλλης ΕΠΕΥ, δύναται να βασίζεται στις σχετικές με τον πελάτη πληροφορίες που της γνωστοποιεί η εν λόγω ΕΠΕΥ.

(β) Η ΚΕΠΕΥ, μέσω της οποίας μεταφέρονται οδηγίες σε άλλη ΕΠΕΥ για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή παρεπόμενων υπηρεσιών για λογαριασμό ενός πελάτη, παραμένει υπεύθυνη για την πληρότητα και την ακρίβεια των διαβιβαζόμενων πληροφοριών.

(2)(α) Η ΚΕΠΕΥ που λαμβάνει οδηγίες να παράσχει υπηρεσίες για λογαριασμό ενός πελάτη, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1), δύναται επίσης να βασίζεται σε οποιεσδήποτε συστάσεις σχετικά με την υπηρεσία ή τη συναλλαγή που έχουν δοθεί στον πελάτη από άλλη ΕΠΕΥ.

(β) Η ΚΕΠΕΥ, μέσω της οποίας μεταφέρονται οδηγίες σε άλλη ΕΠΕΥ ούτως ώστε να παράσχει υπηρεσίες για λογαριασμό ενός πελάτη, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (1), παραμένει υπεύθυνη για την καταλληλότητα για τον πελάτη των συστάσεων ή συμβουλών που παρέχονται.

(3) Η ΚΕΠΕΥ, που λαμβάνει οδηγίες ή εντολές ενός πελάτη μέσω άλλης ΕΠΕΥ, παραμένει υπεύθυνη για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή της συναλλαγής, βάσει οποιωνδήποτε τέτοιων πληροφοριών ή συστάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Τίτλου.