Οργανωτικές απαιτήσεις

67.-(1) Ο Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. διαθέτει επαρκείς πολιτικές και ρυθμίσεις για την αναφορά των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το τέλος της εργάσιμης ημέρας που έπεται εκείνης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Άρθρο 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

(2) Ο Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. θεσπίζει και διατηρεί αποτελεσματικές διοικητικές ρυθμίσεις, σχεδιασμένες για την αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων με τους πελάτες τους. Ειδικότερα, ο Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ., που είναι επίσης διαχειριστής αγοράς της Δημοκρατίας ή ΚΕΠΕΥ, χειρίζεται όλες τις συλλεγόμενες πληροφορίες χωρίς διακρίσεις, και θεσπίζει και διατηρεί κατάλληλες ρυθμίσεις διαχωρισμού των διαφορετικών επιχειρησιακών λειτουργιών.

(3) Ο Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. διαθέτει υγιείς μηχανισμούς ασφαλείας σχεδιασμένους για τη διασφάλιση και την εξακρίβωση της γνησιότητας των μέσων διαβίβασης των πληροφοριών, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου καταστροφής των δεδομένων και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και την αποφυγή της διαρροής των πληροφοριών, διατηρώντας πάντοτε την εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Ο Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. διατηρεί επαρκείς πόρους και διαθέτει εφεδρικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να παρέχει και να διατηρεί τις υπηρεσίες του κατά πάντα χρόνο.

(4)(α) Ο Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. διαθέτει συστήματα που να μπορούν να ελέγχουν αποτελεσματικά εάν οι αναφορές συναλλαγών είναι πλήρεις, να εντοπίζουν παραλείψεις και εμφανή σφάλματα που προκαλούνται από την ΚΕΠΕΥ και, όπου υπάρχουν τέτοια σφάλματα ή παραλείψεις, να κοινοποιούν στην ΚΕΠΕΥ λεπτομέρειες για τα σφάλματα ή τις παραλείψεις και να ζητούν την εκ νέου διαβίβαση τυχόν εσφαλμένων αναφορών.

(β) Ο Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. διαθέτει συστήματα που να του επιτρέπουν να εντοπίζει σφάλματα ή παραλείψεις που προκαλούνται από τον ίδιο τον Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. και να μπορεί ο Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. να διορθώνει και να διαβιβάζει ή να διαβιβάζει εκ νέου, ανάλογα με την περίπτωση, ορθές και πλήρεις αναφορές συναλλαγών στην Επιτροπή.